Usluge

ABC Broker A.D. Beograd pruža sledeće usluge:

  • usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti (akcijama i obveznicama RS)
  • usluge korporativnog agenta
  • savetodavne usluge prilikom novih emisija
  • savetodavne usluge u procesu preuzimanja.

Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti

ABC BROKER A.D. Beograd posreduje u trgovini hartijama od vrednosti, tj. akcijama i obveznicama Republike Srbije (obveznicama stare devizne štednje). Preko naše brokerske kuće možete otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti i dati nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Kliring i saldiranje po zaključenim transakcijama kupovine ili prodaje vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Korporativna agentura

ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge iz oblasti korporativne agenture, t.j. registruje emitovane hartije od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, otvara emisioni račun hartija od vrednosti za emitente, sprovodi homogenizaciju akcija, obaveštava Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti o skupštinama akcionara i sl.

Savetodavne usluge prilikom novih emisija

ABC BROKER A.D. Beograd obavlja poslove agenta i pokrovitelja kod emisija (distribucija) hartija od vrednosti. Pomaže u izradi Odluke o distribuciji hartija od vrednosti i Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, uknjižava novu emisiju u Centralnom registru, depou i kliringu harija od vrednosti, koordinira upis i uplatu hartija i sl.

Savetodavne usluge u procesu preuzimanja

ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge ponuđačima u vezi sa davanjem ponuda za preuzimanje. Priprema obaveštenje o nameri preuzimanja, tekst i skraćeni teksti ponude za preuzimanje, otvara računa deponovanih hartija od vrednosti, podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za hartije od vrednosti, obaveštava akcionare, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradsku berzu i menadžment ciljanog društva o ponudi za preuzimanje, prati deponovanje akcija i saldiranje.

ABC BROKER A.D. Beograd pruža ciljanim društvima usluge u vezi sa definisanjem odgovarajućih taktika odbrane od preuzimanja.